Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Tento dokument má za úkol objasnit zásady Vinického dvora pro zpracování osobních údajů našich hostů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (“GDPR”).

Jaké shromažďujeme osobní údaje?

Shromažďujeme identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo občanského průkazu (popř. cestovního pasu), státní občanství, číslo víza. Dále shromažďujeme kontaktní údaje, jako jsou e-mailová adresa a telefonní číslo. Shromažďujeme taktéž den počátku a den konce pobytu našich hostů na Vinickém dvoře. V poslední řadě shromažďujeme osobní údaje pomocí kamerového systému, kterým je zachycen pohyb osob po objektu.

Jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje sbíráme přímo od Vás prostřednictvím přihlášky k pobytu, popř. e-mailové nebo telefonní komunikace, či rezervace pobytu na našich webových stránkách. Vaše osobní údaje můžeme získat i od třetích stran, jako jsou online platformy pro rezervaci ubytování. V poslední řadě shromažďujeme osobní údaje pomocí našeho kamerového systému, který sleduje pohyb osob po objektu.

Dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování?

Ze strany Vinického dvora nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pro jaké účely shromažďujeme osobní údaje a jaký pro to máme zákonný důvod?

Osobní údaje, jako identifikační a kontaktní údaje, shromažďujeme pro účel vyřízení Vaší objednávky a uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a Vinickým dvorem. Tyto osobní údaje shromažďujeme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy nezbytnosti pro splnění smlouvy. Bez poskytnutí těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani plnit.

Dále osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v určitých případech také z důvodu plnění právní povinnosti dle zákona č. 326 o pobytu cizinců a zákona č. 565 o místních poplatcích. Zákonným důvodem pro shromažďování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy nezbytnost pro splnění právní povinnosti. Zpracování těchto údajů je zákonnou povinností, bez jejich poskytnutí tedy není možné smlouvu uzavřít ani plnit.

Případné uchovávání kontaktních údajů po konci pobytu je prováděno pouze k účelu nezbytného navázání kontaktů s klientem, např. v případě zapomenutí cenného předmětu v objektu či poškození objektu klientem. Osobní údaje pomocí kamerového systému jsou shromažďovány za účelem zvýšení bezpečnosti objektu, např. předcházení krádežím. V těchto případech shromažďujeme či dále uchováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy našeho oprávněného zájmu.

Komu osobní údaje dále předáváme?

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon. Osobní údaje cizích státních příslušníků jsme dle zákona č. 326 o pobytu cizinců povinni předávat policii.

Jak a po jak dlouhou dobu uchováváme osobní údaje?

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem pobytu na Vinickém dvoře uchováváme na bezpečném místě, ke kterým mají přístup pouze pověřené osoby. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nutnou k naplnění našich účelů, což se odvíjí od plnění právní povinnosti dle zákona č. 326 o pobytu cizinců a zákona č. 565 o místních poplatcích, jakožto i od okolností Vašeho pobytu, ze kterých vyplývá nutnost Vás kontaktovat. Kamerový systém nepořizuje záznam, osobní údaje shromažďované pomocí kamerového systému tak nejsou nijak uchovávány.

Jaká jsou Vaše práva?

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi Vašich práv na ochranu osobních údajů:

  • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
  • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
  • Právo na omezení zpracování (čl. 18)
  • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
  • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21)
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR)

Pokud chcete uplatnit jakékoliv z těchto práv, neváhejte se s námi spojit.

Kontakty

Správcem osobních údajů podle čl. 4 GDPR je Daniela Andršová.

Kontaktní údaje na správce:

Adresa: Výnězda 3, 382 41 Kaplice

Telefonní číslo: 380312203

E-mail: info@vinickydvur.cz